Budynek naszego kościoła
Dlaczego, drodzy bracia, tak mało myślicie o tej rozstrzygającej chwili, o chwili śmierci? Ile dusz wskutek tego zaniedbania pali się teraz w nieugaszonym ogniu?
św. Jan Maria Vianney
BanerBanerBanerBanerBaner

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, Rogi 16, 49-100 Niemodlin, Tel./Fax: 77-460 99 04, Mail:

 • Dziś: sobota, 9 grudnia 2023r. Okres kościelny: Okres Adwentu
 • Imieniny: Wiesława Leokadii Joanny

Regulamin Cmentarza Parafialnego

 • Kościół zawsze uważał cmentarze, grobowce, jak i poszczególne mogiły, gdzie spoczywają ciała zmarłych, za miejsca święte. Prawo kanoniczne określa: „miejscami świętymi są te, które przez poświęcenie lub błogosławieństwo, dokonane wg przepisów ksiąg liturgicznych, przeznacza się do kultu Bożego lub na grzebanie wiernych” (KPK, Kan 1205).
 • Cmentarz jest miejscem ciszy, modlitwy i zadumy, należy więc zachować spokój i uszanować jego świętość.
 • Wierni, których Bóg powołał do siebie oczekują tutaj na dzień zmartwychwstania.
 1. Cmentarz   jest własnością Parafii.
 2. Administratorem cmentarza jest Ksiądz Proboszcz.
 3. Cmentarz jest otwarty wiosną i latem od godz. 8:00 do 20:00, a jesienią i zimą od godz. 8.00 do nastania zmroku.
 4. Dzieci w wieku do lat 7 mogą przebywać na terenie cmentarza tylko pod opieką dorosłych.
 5. Cmentarz należy utrzymywać jako teren zielony o założeniu parkowym. Zieleń na cmentarzu podlega ochronie przed niszczeniem. Sadzenie lub wycinanie drzew może nastąpić tylko za zgodą administratora w wypadkach uzasadnionych racjonalną gospodarką zadrzewieniem oraz zgodnie z planem zagospodarowania terenem cmentarza.
 6. Bez zgody administratora cmentarza nie można umieszczać w alejkach ławek, wykonywać betonowych podestów przy grobie.
 7. Wszelkie prace związane z tzw. małą  architekturą (drzewostan, otoczenie grobu)powinny być zgodne z planem zagospodarowania terenu cmentarza.
 8. Bez zgody administratora cmentarza nie można umieszczać w alejkach ławek. wykonywać betonowych podestów przy grobie.
 9. Należy uzyskać zgodę administratora na wszelkie prace prowadzone na cmentarzu, w szczególności na ekshumacje zwłok, budowę nowego pomnika, remont pomnika, likwidacje grobu, wykonywanie betonowych lub z płytek podestów i obejść wokół grobów, stawianie ławek, sadzenie drzewek czy krzewów wysokopiennych . Przynajmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac budowy nowego pomnika- nagrobka należy fakt ten zgłosić u administratora. Kamieniarz wykonujący prace na cmentarzu musi posiadać pisemną zgodę od administratora na jej wykonanie.
 10. Zabrania się jeżdżenia na terenie cmentarza rowerami i innymi pojazdami, chodzenia po trawnikach i grobach oraz wprowadzania psów i innych zwierząt.
 11. Czas i rodzaj pogrzebu, rodzaj grobu, miejsce na cmentarzu uzgadnia się z administratorem cmentarza w kancelarii parafialnej, gdzie należy przedłożyć oryginał aktu zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego.
 12. Na cmentarzu można zarezerwować miejsca na przyszły pochówek po uprzednim opłaceniu miejsca.
 13. Przez opłatę rezerwacyjną nie nabiera się praw własności do opłaconego miejsca a jedynie staje się jego użytkownikiem na 20 lat.
 14. Jeżeli po 20 latach użytkownik nie dokona w terminie 1 roku dalszego przedłużenia rezerwacji przez złożenie opłaty, to administrator traktuje to jako rezygnację z dalszego użytkowania grobu. Z czynności związanych z likwidacją grobu sporządza się protokół.
 15. Grób ziemny nie może być użyty do ponownego pochowania zmarłego przed upływem 20 lat. Po 20 latach ponownie można użyć grobu do pochowania, chyba że zainteresowana osoba udowodni do tego swoje prawo i uiści opłaty (tzw. pokładne) lub za miejsce na cmentarzu pobierane zawsze po upływie 20 lat.
 16. Dysponent grobu -osoba która opłaciła miejsce grobowe  jest zobowiązana do stałej troski o stan i wygląd grobu, nagrobka oraz bezpośredniego jego obejścia.
 17. Wysokość  opłat cmentarnych nie przekracza opłat ustalonych dla cmentarzy komunalnych znajdujących się w okolicy cmentarza parafialnego. Dotyczy to także opłat za postawienie nagrobka czy pomnika. W przypadku niedostatku materialnego rodziny zmarłego wysokość opłat zostanie zmniejszona.
 18. Na polach grzebalnych przeznaczonych na groby zwykłe, groby i odstępy między grobami powinny mieć następujące wymiary:
 • - dla zwłok dzieci do lat 6: długość 1,2m, szerokość 0,6m, głębokość 1,2m, odstępy – od strony dłuższego boku 0,3m, a od strony krótszego 0,4m,
 • - dla pozostałych zwłok: długość 2m, szerokość 1m, głębokość 1,7 m,odstępy – od każdego boku 0,5m,
 • - dla urn ze szczątkami zwłok: długość 0,6m, szerokość 0,4m, głębokość 1m, odstępy – od strony dłuższego boku 0,3m, a od strony krótszego 0,4m.
 • Groby rodzinne przeznaczone na składanie trumien w kierunku poziomym powinny mieć następujące wymiary dla jednego grobu: długość 2,3m, szerokości 1,3m, głębokość 1,7m, odstępy  - od każdego boku po 0,5m.
 • Groby rodzinne dla urn przeznaczone na kilka urn w kierunku poziomym powinny mieć następujące wymiary: długość 1m, szerokość 1m, głębokość 1m, odstępy – na bokach 0,3m a od strony frontu miejsca urnowego 0,4m.
 • Warstwa ziemi pokrywająca trumnę powinna wynosić co najmniej 1m.
 • Kopanie głębszych grobów niż 1,7m jest dopuszczalne pod warunkiem, że pomiędzy dnem grobu a najwyższym poziomem wody gruntowej pozostanie co najmniej 0,5 m. Ziemia wydobyta może być usypana w postaci pagórka nad grobem.
 • Przez grób zwykły (ziemny) rozumie się grób nie murowany stanowiący dół, do którego chowa się trumnę ze zwłokami i zasypuje ziemią wydobytą z tego dołu.
 • Przez grób murowany rozumie się dół, w którym boki są murowane, a pod trumną zakłada się sklepienie.
 • Przez grób rodzinny rozumie się przestrzeń zapewniającą pochowanie dwu Lu więcej trumien ze zwłokami. Przestrzeń ta nie może przekraczać powierzchni przeznaczonej na dwa groby pojedyncze w poziomie, niezależnie od ilości pięter stosowanych w głąb.
 • Przez katakumby rozumie się nisze w pionowej ścianie, położone obok siebie w szeregu i nad sobą, przeznaczone do chowania zwłok.
 1. Do budowy nagrobków należy używać trwałych materiałów (np. marmuru, granitu i innych rodzajów kamieni). Nagrobki jak i grobowce nie mogą przekraczać ustalonych granic grobu. Grobowce nie powinny także utrudniać dostępu do innych grobów.
 2. Należy uzyskać zgodę administratora na wszelkie prace prowadzone na cmentarzu, w szczególności na ekshumację zwłok, budowę nowego pomnika, remont pomnika, likwidację grobu, wykonywanie betonowych podestów przy grobie, stawianie ławek, sadzenie drzew czy krzewów wysokopiennych.
 3. Przed rozpoczęciem prac budowy nowego pomnika – nagrobka należy fakt ten zgłosić u administratora. Kamieniarz wykonujący prace na cmentarzu musi posiadać pisemną zgodę od administratora na jej wykonywanie.
 4. W sprawach wątpliwych należy stosować się do przepisów ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 31 stycznia 1959 roku z późniejszymi zmianami, rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z 20 października 1970 w sprawie cmentarzy, prowadzenia ksiąg cmentarnych oraz chowaniu zmarłych i instrukcji synodalnej o cmentarzach grzebalnych z 2005 roku.
Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Rogach umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.